Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 10:54 PM
[ ახალი შეტყობინებები · მონაწილეები · ფორუმის წესები · ძებნა · RSS ]
Test category
 ფორუმითემებიპასუხებიგანახლებები
Test forum
Test forum description
0 0 No postsდამატებითი ინფორმაცია
მომხმარებლები: 0  (მონაწილე - 0, სტუმარი - 0)
ერთდროულად ყველაზე მეტი, 1 მომხმარებლის ფორუმზე შემოსვლის დრო: პარასკევი, 4:05 AM, 2014-08-22.
ფორუმის სტატისტიკა
სულ შექმნილია 0 თემა. ჩვენმა წევრებმა ჯამში დაწერეს 0 პოსტი.
დარეგისტრირებულია 4 მონაწილე. მივესალმოთ ახალ მონაწილეს Koxo.

Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz