Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 9:01 PM
მთავარი » ახალი ამბები
2013-06-29 â 11:40 AMთმიანი კოლგოტები და თავდაცვის უცნაური საშუალება
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 678
თმიანი კოლგოტები და თავდაცვის უცნაური საშუალება ჩინეთში ახალი კოლგოტები გამოიგონეს,რომლებიც სხვა კოლგოტებისაგან რადიკალურად განსხვავდება. ისინი სპეციალურად იმ გოგოებისათვის იყო შექმნილი,რომლებსაც მამაკაცების მხრიდან დევნის ეშინიათ. ჟურნალი „The Sun"-ის თანამშრომელმა ამ კოლგოტების ტესტირება ლონდონის ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:16 PMყველაზე გრძელი ინგლისური სიტყვა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 621
ინგლისურ ენაში ყველაზე გრძელი სიტყვა შედგება 189 919 ასოსგან, ხოლო მის სრულიად წასაკიტხად ადამიანს სამ საათ ნახევარი ესაჭიროება. ეს სიტყვა არის ერთ-ერთი ორგანული ქიმიის ნაერთის სახელწოდება. ის სჰედგენილ;ია ორგანული ქიმიის სტანდარტების მიხედვით. ამ ნაერთის ყოველდღიური სახელწოდება ბევრად მოკლეა და დაა...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:35 PMჯონი დეპი ემბერ ჰერდის გულის მოგებას ცდილობს
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 636
ჰოლივუდის მსახიობი ჯონი დეპი ქერათმიანი ლამაზმანის, ემბერ ჰერდის დაბრუნებას ცდილობს. წყვილმა ერთმანეთი ფილმ "რომის დღიურის" გადაღებებზე გაიცნო. შესაბამისად, სატრფოს გულის მოსაგებად, საკუთარ სახლში იმ ბარის ზუსტი ასლი შექმნა, რომელიც "რომის დღიურში" გამოიყენეს. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ 26 წლი...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-18 â 3:09 PMBMW-ს კომპანიის დაარსების ოფიციალურ დღედ 1917 წლის 21 ივლისი ითვლება
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 592

BMW-ს კომპანიის დაარსების ოფიციალურ დღედ 1917 წლის 21 ივლისი ითვლება, თუმცა BMW-ს ისტორია რამდენიმე წლით ადრე დეიწყო.
Êîììåíòàðèåâ: 1
2013-05-18 â 3:06 PMროგორი იქნება 2013 წელი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის?! »
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 632
როგორი იქნება 2013 წელი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის?! » ვერძებს წლის მეორე ნახევარში (განსაკუთრებით მათ ვინც აქამდე მარტოა) ახალი სასიყვარულო თავგადასავალი ელით, რომ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 10:39 PMჰაკერები facebook-ს ყოველდღიურად 600 000-ჯერ ტეხავენ
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 559
ჰაკერები სოციალურ ქსელ facebook-ზე ყოველდღიურად 600 000-ჯერ შედიან და ათასობით ანგარიშს ტეხავენ. დანარჩენს სრულიადში წაიკითხავთ !
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:47 PMსაიდუმლო გახსნილია
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 576
ამერიკაში მეცნიერებმა სპილოების საიდუმლო ენას მიაგნეს, ასე იუწყება The Telegraph . ხმის სპექტრის გამოყენებით, ადამიანის ყურისთვის მიუწვდომელი ბგერებით, სპილოები ერთმანეთში საუბრობენ, ერთმანეთს ატყობინებენ საფრთხის მოახლოებას, შერკინებისთვის მზადებას, მშობიარობის დაწყებას და მრავალ სხვა რამეს უზიარებ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:46 PMმსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ბავშვი
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 840
აბრამოვიჩის ახალშობილი ქალიშვილი აღიარებულია ყველაზე ძვირადღირებულ ბავშვად მსოფლიოში.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:40 PMნარკოტიკი ”კრაკადილი” (16+)
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 1485
პოსტში მოგიყვებით ერთ-ერთი ნარკოტიკული საშუალების ”Crocodile” -ს შესახებ და ნახავთ თუ რას იწვევს ის.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 7:51 PMანჯელინა ჯოლი კიდევ ერთ ოპერაციას იკეთებს
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 535
ანჯელიან ჯოლი კიდევ ერთ ოპერაციას გაიკეთებს ამ ყველაფერს ამერიკული პორტალი people იტყობინება.როგორც ვიცით ანჯელნამ უკვე გაიკეთა მკერდის ამპუტაცია,ამჯერად მსახიობი საკვერცხის ამპუტაციას გაიკეთებს.როგორც ანჯელ...
Êîììåíòàðèåâ: 1
1 2 »
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz