Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 10:51 PM
მთავარი » სამხედრო
2013-06-29 â 11:26 AMფოტორეპორტაჟი „Le Bourget 2013“ ავიაშოუდან
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: სამხედრო Ïðîñìîòðîâ: 672
2013 წელს, 17 დან 23 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა 50-ე წლისთავი პარიზის „Le Bourget Air Show" – ერთ ერთი ყველაზე დიდი მსოფლიოში. გთავაზობთ ფოტო-სურათებს ამ გრადიოზული ღონისძიებიდან:
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:10 PMიდი ამინი – კანიბალი პრეზიდენტი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სამხედრო Ïðîñìîòðîâ: 725
გსმენიათ რაიმე კაციჭამია დიქტატორის იდი ამინის შესახებ , ის იყო უგანდის პრეზიდენტი, კაცი რომელმაც სამოცდაათიან წლებში შექმნა ერთერთი ყველაზე სას...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:08 PMახალი თვითმფრინავი Solar Impulse
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სამხედრო Ïðîñìîòðîâ: 563
პირველ მაისს შედგა მზის აკუმულატორზე მომუშავე თვითმფრინავის "Solar Impulse”-ის პირველი გაფრენა . ეს ელემენტები მზის სინათლით იტენება და აძლევს ს...
Êîììåíòàðèåâ: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz