Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 11:01 PM
მთავარი » გასართობი
2013-06-29 â 11:13 AMსაბრძოლო რიტუალი ტანგანესეში
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 670
ყოველწლიურად კუნძულ ბალზე მცხოვრები , სოფელ ტანგანესის მოსახლეობა ატარებს საბრძოლო რიტუალს , რომელსაც ისადა სამბჰა ეწოდება ”Usabha Sambah” . მიზანი ისაა რომ მოსახლეობამ პატივისცემა გამოხატოს ინდრის მიმართ. ინდრა მათთვის ბრძოლის ღმერთია
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:19 PMნარდი
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 573
ნარდი — სამაგიდო თამაში ორი მოთამაშისათვის სპეციალურ დაფაზე, რომელიც ორ ნაწილადაა გაყოფილი და რომელზეც მოთამაშეები შაშებს გადაანაცვლებენ გაგორებულ კამათელზე ამოსული ქულის მიხედვით. მოთამაშე იგებს დაფიდან ყველა შაშის ამოღებით. ნარდის თამაშის მრავალი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველა მათგანს საერთო ნიშნე...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 9:25 PMმშვენიერი ხელოვნება საჭმლისაგან
Àâòîð: meduzo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 643
ის ვისაც როდესმე მაინც უზრუნვია ბავშვის ჭამაზე ეცოდინება თუ რა მნიშვნელოვანია, რომ საჭმელი გააკეთო უფრო მიმზიდველად და ორიგინალურად, განსაკუთრებით კი თუ ეს რაიმე მოსაწყენი მაგრამ სასარგებლო ბოსტნეული ან სუპია. მაგრამ არა მარტო პატარებისთვის დიდებიც უფრო გემრიელად შეექცევიან საჭმელს, თუ მისი ვიზუალი ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:18 PMსათამაშოები გადამუშავებული მასალისგან
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 567
გადამამუშავებელ კომნპანიაში "Ocean Sole” (ადგილმდებაროეობა:ნაირობი, კენია) მზადდება ფერად-ფერადი სათამაშოები რეზინისა და პლასტიკატისგან, რომელსაც ინდოეთის ოკეანის სანაპიროებზე პოულობენ. ჯული ჩარჩიკომპანიის სპიკერია და ამაყობს მისი თანამდებობით, რადგან საშუალება ეძლევა ყველას აუხსნას კომპანიის დადები...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:17 PMინტერნეტის ყველაზე გაბრაზებული კატა შემოქმედების მუზა გახდა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 763
"არსებობს ორი ტიპის ადამინაი…მე მეზიზღება ორივე” – ყველაზე პოპულარული ლოზუნგი ინტერნეტის ახალი კატა მანიისა. ამის მიზეზია ახალი ინტერნეტ-სენსაცია – "მსოფლიოში ყველაზე გაბრაზებული კატა”, ზედმეტ სახელით Соус Тар-Тар, რომელიც გახდა არა მხოლოდ ყველაზე ცნობადი ინტერნეტ-მემი არამედ მრავალი შემოქმედის მუზა...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 1:38 AMფოტოსერია Cut Food
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 608
ფოტოგრაფი ბეტ გალტონი უკვე დიდი ხანია საკვებს უღებს ფოტოებს და გვთავაზობს ახლებურ ხედვას ზოგ კერძზე.სერია Cut Food-ეს არის საკვებისთვის გადაღებული ფოტოები, სადაც წარმოდგენილია ერთი პორციის ნახევარი. გალტონი მუშაობდა ამ ფოტოსესიასე შარლოტა ომნესტან ერთად, რომელეც ე.წ. საკვების სტილისტს წარმოადგენს, ი...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 1:25 AMკრეატივის დოზა ნაწილი 7
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 844
ამ პოსტში იხილავთ ჰონგ-კონგის გიგანტურ იხვს და მეჩეთის ახალ პროექტს, ასევე გადამუშავებული ნაგვისგან ასაშენებელ მუზეუმის პროექტს და საუზმეს სხვადასხვა ქვეყნიდან. პოსტის ბოლოს კი ფოტოსურათებით ასახულ უცნაურ ნივთებსა და მოვლენებს ხალხის ცოხვრებაში
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-18 â 2:43 PMუჩვეულო და საინტერესო ამბები ნაწილი 1
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 643
ცოტა ხნის წინ სანკტ-პეტებურგში მოხდა უბედური საგზაო შემთხვევა ექვსი მანქანის მონაწილეობით; მათ შორის იყო ძვირადღირებული Lamborghini.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:52 PMავტომობილების გამოფენა ჰიუსტონში – Art Car Parade
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 639
ამერიკულ ქალაქში ჰიუსტონში ჩატარდა რიგით 26-ე პარადი – Art Car Parade, სადაც ჩამოდიან ავტომობილებით არა მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკიდან არამედ სხვადასხვა კონტინენტებიდანაც. გთავაზობთ პატარა ვირტუალურ ტურს.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:49 PMამერიკის ციხეები-ციხე ღია ცის ქვეშ
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 797
შეერთებულ შტატებს, ციხეებში პატიმართა რაოდენობის მიხედვით უკავია პირველი ადგილი მსოფლიოში. ამჟამად პატიმართა რაოდენობა ამერიკაში აღწევს 2 260 00...
Êîììåíòàðèåâ: 0
1 2 »
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz