Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 11:11 PM
მთავარი » გამოგონება
2013-05-20 â 3:22 PMნათურის განვითარების ეტაპები
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 2811
პირველი ნათურა 19 საუკუნეში გამოიგონეს, მას ვარვარის ნათურა ეწოდება. ამ ნათურაში გავარვარებული ვოლფრამი სინათლეს წარმოქმნის, მაგრამ სამწუხაროდ იგი 9–ჯერ მეტ ანუ 90%_ს ხარჯავს სითბოს გამოყოფაზე, ხოლო დანარჩენ 10%_ს სინათლეზე, ამიტომაც ვარვარის ნათურა ძალზე არაეკონომიურია. ის შედგება : მინის ამპულისაგ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 6:40 PMცათამბრჯენი ქარის ტურბინებით
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 605
პეკინში ბაზირებულმა კომპანიამ Decode Urbanism Office-მა შეიმუშავა ინოვაციური ცათამბრჯენის დიზაინი, რომლის ექსტერიერი ათასობით ქარის ტურბინით იქნება დაფარული, შენობის ელექტროენერგიით მომარაგება შეუძლიათ.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:43 PMShimizu Mega-City Pyramid – სამეცნიერო ფანტასტიკა თუ რეალობა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 629
ბუნებრივია ყველა იცნობთ ეგვიპტის პირამიდებს, წიგნებიდან , ჟურნალებიდან , ინტერნეტიდან ან ტელევიზიიდან. თუ გიფიქრიათ იმაზე როგორი იქნებოდა ცხოვრება პირამიდაში? ალბათ არაკომფორტული, იმის გამო რომ კედლები ქვისგან არის აშენებული და ვენტილაცია პრაქტიკულად არ არსებობს, ისევე როგორც ფანჯრები. ახლა წარმოიდგ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:21 PMმაგიდა-საბურავი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 638
იხილეთTavomatico studio -ს დიზაინერების მიერ შემიუშავებული ახალი მაგიდა-საბურავი. ეს მაგიდები სხვადასხვა ფერშია წარმოდგენილი და ინტერიერისთვის ფრიად კრეატიულ და სიანტერესო ელემენტს წარმოადგენს
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:18 PMორიგინალური და პრაქტიკული გამოგონებები
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 658
ამ პოსტში მინდა წარმოგიდგინოთ "ორიგინალური და პრაქტიკულიგამოგონებები”-ს მეორე ნაწილი :)) იხილეთ სურათები.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:16 PMგერმანია წითლებმა დაიპყრეს
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 615
უკვე ერთი კვირაა რაც გერმანიის ყველაზე ძველი ქალაქის ცენტრი დაპყრობილი იყო 5 ათასი წვერიანი კომუნისტით. ეს ახალი არტ-ბომბა არის ბაღის გნომების ცნობილი ავტორისგან – Ottmar Hörl.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:54 PMქალაქ LEGO – ს საოცარი მოდელი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 590
გერმანიაში, Legoland-ში შექმნეს ქალაქ LEGO-ს საუცხოო და უზარმაზარი მოდელი რომელსაც ნამდვილად დიდი ძალისხმევა და ბევრი მომსახურე პერსონალი დასჭირდა. მათ შექმნეს ქალაქის ზუსტი, ცოცხალი ასლი რომელსაც ზომებს თუ არ გავითვალისწინებთ ნამდვილისაგან ვერაფრით გავარჩევთ. ეს პატარა ქალაქი შეიცავს უამრავ კრეატიუ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 1:58 PMციფრული პორტრეტები
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 615
დიზაინერმა და ფოტოგრაფმა აიაკა იტომ (Ayaka Ito) და პროფესიონალმა ფოტოშოპერმა რენდი ჩერჩმა (Randy Church) შექმნეს საოცარი კოლაბორაცია. მათი თანამშრომლობის შედეგია, თითქმის მავთულებითა და ლენტებით დამზადებული ადამიანების ციფრული პორტრეტები. საბოლოოდ ფოტოები დამუშავებულია კომპიუტერული პროგრამით Cinema ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz