Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 11:04 PM
მთავარი » 2013 » ივნისი » 29 » თმიანი კოლგოტები და თავდაცვის უცნაური საშუალება
11:40 AM
თმიანი კოლგოტები და თავდაცვის უცნაური საშუალება

თმიანი კოლგოტები და თავდაცვის უცნაური საშუალება ჩინეთში ახალი კოლგოტები გამოიგონეს,რომლებიც სხვა კოლგოტებისაგან რადიკალურად განსხვავდება. ისინი სპეციალურად იმ გოგოებისათვის იყო შექმნილი,რომლებსაც მამაკაცების მხრიდან დევნის ეშინიათ. ჟურნალი „The Sun"-ის თანამშრომელმა ამ კოლგოტების ტესტირება ლონდონის ქუჩებში გადაწყვიტა.მოდით ვნახოთ ქუჩაში გამვლელების რეაქცია,ყველაზე საინტერესო კი მამაკცების რეაქცია იყო.
კატეგორია: ახალი ამბები | ნანახია: 679 | დაამატა: Motherboard | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz