Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 8:57 PM
მთავარი » რეკორდები
2013-05-20 â 3:58 PMტოპ 10 ყველაზე მეტჯერ ნანახი ვიდეო Youtube-ზე
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: რეკორდები Ïðîñìîòðîâ: 693
შემოგთავაზებთ იუთუბზე ყველაზე ხშირად ნანახ 10 ვიდეოს :))) ალბათ პირველი ადგილი დიდად არ გესიამოვნებათ მაგრამ დაგამშვიდებთ და გეტყვით რომ 2,882,065 dislikes აქვს ვიდეოს )
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:39 PMყველაზე დიდი ორგანი
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: რეკორდები Ïðîñìîòðîâ: 1213
ორგანი არის კლავიშიანი სასულე მუსიკალური საკრავი,რომელიც შედგება ერთ კორპუსში მოთავსებული სხვადასხვა ზომის ხე-ლითონის მილებისა და პნევმატური სისტემისაგან. ორგანს შეიძლება ჰქონდეს 1-7 მანუალი (თითოეულს 72-მდე კლავიში აქვს) და პედალი (32-კლავიშიანი). ზოგიერთ თანამედროვე ორგანს 2 პედალი აქვს.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:32 PMქალს რომლესაც მსოფლიოში ყველაზე გრძელი თმა აქვს
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: რეკორდები Ïðîñìîòðîâ: 548
ქალს რომლესაც მსოფლიოში ყველაზე გრძელი თმა აქვს
      ნახეთ სრულად
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:39 PMმსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: რეკორდები Ïðîñìîòðîâ: 710
აქ არის წარმოდგენილი მსოფლიოში უმდიდრესი ადამიანების TOP 10
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:36 PMუდიდესი ბანკის ძარცვები მსოფლიოში
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: რეკორდები Ïðîñìîòðîâ: 576
ბანკები დაარსების დღიდან იქცევდნენ მძარცველების ყურადღებას. მსოფლიოში არაერთი გახმაურებული ბანკის ძარცვა მომხდარა. ამ პოსტში წარმოგიდგენთ ყველაზ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz