Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 9:04 PM
მთავარი » 2013 » ივნისი » 29 » ფოტორეპორტაჟი „Le Bourget 2013“ ავიაშოუდან
11:26 AM
ფოტორეპორტაჟი „Le Bourget 2013“ ავიაშოუდან

2013 წელს, 17 დან 23 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა 50-ე წლისთავი პარიზის „Le Bourget Air Show" – ერთ ერთი ყველაზე დიდი მსოფლიოში. გთავაზობთ ფოტო-სურათებს ამ გრადიოზული ღონისძიებიდან:

1. აუდიტორიის ყველაზე დიდი ინტერესით სარგებლობდა Su-35s.


2. მრავალფუნქციურ, გამანადგურებელ თვითმფრინავს "Su-35s" მართავს დამსახურებული პილოტი-გამომცდელი-რუსეთის ფედერაციის გმირი, სერგეი ბოგდანი (Sergey Bogdan).


3. ათ წუთიანი გამოსვლა მოიცავს ძირითად ნაკრებს: ბარელს, პატარა გაზს "Pugachev’s Cobra”.
5. „მდნარი" ფრანგული აირი.


6. "Su-35s" მერე სატარტო პოზიცია აიღო „Yak-130".


7. „Yak-130" ემზადება დასაჯდომად;


8. „Yak-130" თავისი ზომით ანალოგიურია „ნახევარ საზამთროსი" (ასე უწოდებენ ავიატერმინზე , არასტანდარტულ სახეობას-Airbus)


9. კომპანია Airbus-მა ამ ავია-შოუზე გაყიდა 466 თვითმფრინავი $ 70 მილიარდ ამერიკულ დოლარად…


10. თვითმფრინავები „A320" (მათ შორის „A320neo") გახდა ყველაზე წარმატებული ვიწრო-ფიუზელაჟი მსოფლიოში: გაიყიდა ამ კლასის 371 თვითმფრინავი; ყველაზე ახალ მოდელზე -„A350" კომპანიამ მიიღო ოთხი ყოფილი კლიენტისაგან 69 შეკვეთა; ხელშეკრულების ჯამური თანხის ოდენობა აღემატება $ 21.4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს…


11. ბრიტანეთის ავიახაზმა (British Airways) წარმოადგინა თავისი პირველი „A380".


12. დასაშვები მოედანი…


13. Airbus-ის ავია-კლასის კიდევ ერთი წარმომადგენელი – სამხედრო პილოტირებული საჰაერო ხომალდი- 4 ტურბხრახნიან ძრავიანი თვითმრინავი „A400M".14. სპეციალურად შემუშავებული მაღალი სიმძლავრის ძრავებისათვის 11,000 ც.ძ., საჰაერო ხრახნს აქვს 8 ლამელები, ხოლო მისი დიამეტრი შეადგენს 5,34მ, რომელიც წარმოადგენს ყველაზე დიდს მსოფლიოში.


15. „А400М" დაფრინავს ფაქტიურად უხმაუროდ…


16. 2013 წლის მარტის თვის მონაცემებით, ავია-ხომალდზე შეკვეთები განაწილდა შემდეგნაირად: დიდი ბრიტანეთის „ВВС" -სამხედრო საჰაერო ძალებისათვის -25 ერთეული, ესპანეთი -27, საფრანგეთი -50, გერმანია -60, ასევე დაემატა „ВВС" -სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავები მალაიზიასათვის, ლუქსებურგისათვის , ბელგია და თურქთისათვის;


17. უკრაინის წარმომადგენელი -Ан-70 საშუალო დისტანციის სატვირთო თვითმფრინავი.


18. ახლო-საქალაქთაშორისო სამგზავრო თვითმფრინავი-„ An-158”.


19. აფრენის დროს – Dreamliner „Boeing-787".

კატეგორია: სამხედრო | ნანახია: 672 | დაამატა: Motherboard | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz