Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 10:56 PM
მთავარი » 2013 » მაისი » 21 » რას აკეთებს ჩვენი სხეული 30 წამში
2:22 PM
რას აკეთებს ჩვენი სხეული 30 წამში

30 წამში ჩვენს ტვინს შეუძლია გაიფიქროს 25 რამეზე


ჩვენი ორგანიზმი წარმოქმნის სისხლის 70 მილიონ წითელ უჯრედს


ჩვენ ჩავისუნთქავთ და ამოვისუნთქავთ 8-ჯერ


ჩვენი სისხლი გაივლის 4 მილს, ჩვენს ძარღვებში


30 წამში ჩვენი გული იფეთქებს 36-ჯერ


ჩვენ გამოვყოფთ 0.3 გრამ ნახშირორჟანგს


ჩვენი ორგანიზმი განაახლებს კანის 150 მილიონ უჯრედს


ჩვენ დავახამხამებთ 7-ჯერ ან 8-ჯერ
ეს ფაქტები არ არიან 100%-ით სწორი,რადგანაც ყველა ადამიანს განსხვავებული ფიზიოლოგია გააჩნია.
კატეგორია: სასარგებლო | ნანახია: 679 | დაამატა: Motherboard | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 1
Ra sainteresoa :O
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  მაისი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz