Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 9:32 PM
მთავარი » 2013 » ივნისი » 29 » საბრძოლო რიტუალი ტანგანესეში
11:13 AM
საბრძოლო რიტუალი ტანგანესეში

 ყოველწლიურად კუნძულ ბალზე მცხოვრები , სოფელ ტანგანესის მოსახლეობა ატარებს საბრძოლო რიტუალს , რომელსაც ისადა სამბჰა ეწოდება ”Usabha Sambah” . მიზანი ისაა რომ მოსახლეობამ პატივისცემა გამოხატოს ინდრის მიმართ. ინდრა მათთვის ბრძოლის ღმერთიაკატეგორია: გასართობი | ნანახია: 670 | დაამატა: Motherboard | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz