Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 10:01 PM
მთავარი » 2013 » მაისი » 20 » ტოპ 10 ყველაზე მეტჯერ ნანახი ვიდეო Youtube-ზე
3:58 PM
ტოპ 10 ყველაზე მეტჯერ ნანახი ვიდეო Youtube-ზე

შემოგთავაზებთ იუთუბზე ყველაზე ხშირად ნანახ 10 ვიდეოს :))) ალბათ პირველი ადგილი დიდად არ გესიამოვნებათ მაგრამ დაგამშვიდებთ და გეტყვით რომ 2,882,065 dislikes აქვს ვიდეოს )

10. Eminem – Not Afraid 359,692,834


9. Don Omar – Danza Kuduro ft. Lucenzo 383,570,633


8. Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego 428,206,1297.Charlie bit my finger – again ! 478,436,9126..LMFAO – Party Rock Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock 479,731,3355. Lady Gaga – Bad Romance 485,167,1664. Shakira – Waka Waka 491,196,6963. Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna 492,907,2932. Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull 592,450,6511. Justin Bieber – Baby ft. Ludacris 777,240,044

კატეგორია: რეკორდები | ნანახია: 694 | დაამატა: Motherboard | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  მაისი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz