Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 11:34 PM
მთავარი » მასალის არქივი
2013-05-17 â 9:21 PMმაგიდა-საბურავი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 638
იხილეთTavomatico studio -ს დიზაინერების მიერ შემიუშავებული ახალი მაგიდა-საბურავი. ეს მაგიდები სხვადასხვა ფერშია წარმოდგენილი და ინტერიერისთვის ფრიად კრეატიულ და სიანტერესო ელემენტს წარმოადგენს
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:18 PMორიგინალური და პრაქტიკული გამოგონებები
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 658
ამ პოსტში მინდა წარმოგიდგინოთ "ორიგინალური და პრაქტიკულიგამოგონებები”-ს მეორე ნაწილი :)) იხილეთ სურათები.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:16 PMგერმანია წითლებმა დაიპყრეს
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 615
უკვე ერთი კვირაა რაც გერმანიის ყველაზე ძველი ქალაქის ცენტრი დაპყრობილი იყო 5 ათასი წვერიანი კომუნისტით. ეს ახალი არტ-ბომბა არის ბაღის გნომების ცნობილი ავტორისგან – Ottmar Hörl.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:10 PMიდი ამინი – კანიბალი პრეზიდენტი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სამხედრო Ïðîñìîòðîâ: 725
გსმენიათ რაიმე კაციჭამია დიქტატორის იდი ამინის შესახებ , ის იყო უგანდის პრეზიდენტი, კაცი რომელმაც სამოცდაათიან წლებში შექმნა ერთერთი ყველაზე სას...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:08 PMახალი თვითმფრინავი Solar Impulse
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სამხედრო Ïðîñìîòðîâ: 563
პირველ მაისს შედგა მზის აკუმულატორზე მომუშავე თვითმფრინავის "Solar Impulse”-ის პირველი გაფრენა . ეს ელემენტები მზის სინათლით იტენება და აძლევს ს...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 9:03 PMროგორ იცვლებოდა დოლარი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სასარგებლო Ïðîñìîòðîâ: 570
ნახეთ როგორ იცვლებოდა 100 დოლარიანი კუპიურა წლების განმავლობაში
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:54 PMქალაქ LEGO – ს საოცარი მოდელი
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 590
გერმანიაში, Legoland-ში შექმნეს ქალაქ LEGO-ს საუცხოო და უზარმაზარი მოდელი რომელსაც ნამდვილად დიდი ძალისხმევა და ბევრი მომსახურე პერსონალი დასჭირდა. მათ შექმნეს ქალაქის ზუსტი, ცოცხალი ასლი რომელსაც ზომებს თუ არ გავითვალისწინებთ ნამდვილისაგან ვერაფრით გავარჩევთ. ეს პატარა ქალაქი შეიცავს უამრავ კრეატიუ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:52 PMავტომობილების გამოფენა ჰიუსტონში – Art Car Parade
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 639
ამერიკულ ქალაქში ჰიუსტონში ჩატარდა რიგით 26-ე პარადი – Art Car Parade, სადაც ჩამოდიან ავტომობილებით არა მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკიდან არამედ სხვადასხვა კონტინენტებიდანაც. გთავაზობთ პატარა ვირტუალურ ტურს.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:49 PMამერიკის ციხეები-ციხე ღია ცის ქვეშ
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 797
შეერთებულ შტატებს, ციხეებში პატიმართა რაოდენობის მიხედვით უკავია პირველი ადგილი მსოფლიოში. ამჟამად პატიმართა რაოდენობა ამერიკაში აღწევს 2 260 00...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-17 â 8:47 PMსაიდუმლო გახსნილია
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 576
ამერიკაში მეცნიერებმა სპილოების საიდუმლო ენას მიაგნეს, ასე იუწყება The Telegraph . ხმის სპექტრის გამოყენებით, ადამიანის ყურისთვის მიუწვდომელი ბგერებით, სპილოები ერთმანეთში საუბრობენ, ერთმანეთს ატყობინებენ საფრთხის მოახლოებას, შერკინებისთვის მზადებას, მშობიარობის დაწყებას და მრავალ სხვა რამეს უზიარებ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
« 1 2 ... 4 5 6 7 »
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი