Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 10:30 PM
მთავარი » მასალის არქივი
2013-05-20 â 3:39 PMყველაზე დიდი ორგანი
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: რეკორდები Ïðîñìîòðîâ: 1213
ორგანი არის კლავიშიანი სასულე მუსიკალური საკრავი,რომელიც შედგება ერთ კორპუსში მოთავსებული სხვადასხვა ზომის ხე-ლითონის მილებისა და პნევმატური სისტემისაგან. ორგანს შეიძლება ჰქონდეს 1-7 მანუალი (თითოეულს 72-მდე კლავიში აქვს) და პედალი (32-კლავიშიანი). ზოგიერთ თანამედროვე ორგანს 2 პედალი აქვს.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:35 PMუახლესი 5 მანქანა
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: დღის ფოტო Ïðîñìîòðîâ: 655
ამ პოსტში წარმოგიდგენთ უახლეს 5 ავტომობილს რომლებიც მფლობელის მოლოდინში არიან.
Êîììåíòàðèåâ: 2
2013-05-20 â 3:34 PMღამის ულამაზესი ცა ლინკოლნ ჰარისონის ფოტოებში
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: დღის ფოტო Ïðîñìîòðîâ: 684
ალბათ ბევრ თქვენთაგანს უნახავს ღამის ცის ფოტოები, მაგრამ ლინკოლნ ჰარისონის შემოქმედება ამ მხრვ ყველაზე პოპულარულია. იგი წარმოშობით ავსტრალიიდანაა და ღამის ბუნებაზე შეყვარებული,უდაბნოში დაახლოებით ერთი ფოტოს გადაღებას 15 საათს უნდებოდა . იხილეთ კუნძულ ეპაროკზე გადაღებული სურათები
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:32 PMყინულით შემოსილები
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: დღის ფოტო Ïðîñìîòðîâ: 552
ზღვის წყალი და სიცივე – სწორედ ეს ორია ამ სურათებზე გამოსახული . ყველას არ აქვს იმის საშუალება რომ ეს მოვლნა რეალობაში იხილოს, თუმცა არსებობენ ფოტოგრაფები, რომლებიც ამ სიამოვნებას ინტერნეტ-მომხმარებელს ანიჭებენ
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:30 PMიშვიათი ალბინოსი ალიგატორი (ერთ-ერთი თორმეტთაგანი)
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: დღის ფოტო Ïðîñìîòðîâ: 619
ფლორიდას შტატის ცოცხალი ბუნების პარკ Gatorland-ში უცნაური ალიგატორი გაჩნდა, რომელსაც ძალიან იშვიათი პიგმენტაცია-ლეიკიზმი აღენიშნება. ამ დროს სხეულის მხოლოდ მცირედი ნაწილია შეფერილი, ხოლო თვალებს ცისფერი ფერი ახასიათებს.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:28 PMდუბაის პოლიცია და მათი ავტომობილები
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: დღის ფოტო Ïðîñìîòðîâ: 773
გაინეტერსებთ როგორი ავტომობილებით დადიან დუბაის პოლიციელები?მათ განკარგულებაშია Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Ferrari და სხვა მარკის ძვირადღირებული ავტომობილები.დუბაის მთავრობა ავტოპარკს აფართოვებს ახალი სუპერმანქანებით-აქ იხილავთBentley Continental GT-ს,
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:22 PMნათურის განვითარების ეტაპები
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 2811
პირველი ნათურა 19 საუკუნეში გამოიგონეს, მას ვარვარის ნათურა ეწოდება. ამ ნათურაში გავარვარებული ვოლფრამი სინათლეს წარმოქმნის, მაგრამ სამწუხაროდ იგი 9–ჯერ მეტ ანუ 90%_ს ხარჯავს სითბოს გამოყოფაზე, ხოლო დანარჩენ 10%_ს სინათლეზე, ამიტომაც ვარვარის ნათურა ძალზე არაეკონომიურია. ის შედგება : მინის ამპულისაგ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-20 â 3:19 PMნარდი
Àâòîð: Motherboard Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 573
ნარდი — სამაგიდო თამაში ორი მოთამაშისათვის სპეციალურ დაფაზე, რომელიც ორ ნაწილადაა გაყოფილი და რომელზეც მოთამაშეები შაშებს გადაანაცვლებენ გაგორებულ კამათელზე ამოსული ქულის მიხედვით. მოთამაშე იგებს დაფიდან ყველა შაშის ამოღებით. ნარდის თამაშის მრავალი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველა მათგანს საერთო ნიშნე...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 9:25 PMმშვენიერი ხელოვნება საჭმლისაგან
Àâòîð: meduzo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 643
ის ვისაც როდესმე მაინც უზრუნვია ბავშვის ჭამაზე ეცოდინება თუ რა მნიშვნელოვანია, რომ საჭმელი გააკეთო უფრო მიმზიდველად და ორიგინალურად, განსაკუთრებით კი თუ ეს რაიმე მოსაწყენი მაგრამ სასარგებლო ბოსტნეული ან სუპია. მაგრამ არა მარტო პატარებისთვის დიდებიც უფრო გემრიელად შეექცევიან საჭმელს, თუ მისი ვიზუალი ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:27 PMროგორ ტირიან კოსმოსში
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ვიდეოები Ïðîñìîòðîâ: 582
ძალიან გამოცდილი ასტრონავტი და კანადის კოსმოსური სააგენტოს წევრი – Chris Hadfield, გვიხსნის ტირილის შედეგებს. მაგრამ არ იფიქროთ, რომ საუბარია უბრალოდ ტირილზე, ტირილი ყველას შეუძლია, მაგრამ თუ კი გაინტერესებთ რა შეიძლება მოხდეს მაშინ თუკი კოსმოსში, უწონობის მდგომარეობაში თქვენ მოგინდებათ ტირილი და გა...
Êîììåíòàðèåâ: 0
« 1 2 3 4 ... 6 7 »
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz