Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 9:23 PM
მთავარი » 2013 » მაისი » 20 » ყველაზე პერსპექტიული და შოკისმომგვრელი დიზაინერი
10:31 PM
ყველაზე პერსპექტიული და შოკისმომგვრელი დიზაინერი


ჰოლანდიელი დიზაინერი აირის ვან ჰერპენს (Iris Van Herpen) ხშირად ადარებენ ალექსანდრ მაკქვინს (Alexander McQueen), მხოლოდ ტექნოლოგიურ მოდაში; 27 წლის აირისი ცნობილი გახდა თავისი აღმაშფოთებელი და შოკისმომგვრელი კოლექციის წყალობით, სადაც კაბები გამოიყურებიან როგორც ქანდაკებები; ტანსაცმლისათვის მასალად ჰოლანდიელი დიზაინერი იყენებს ლაზერით შედუღებულ რეზინას და პლასტმასს …

კატეგორია: სურათები | ნანახია: 696 | დაამატა: Motherboard | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 1
Dzaliian Originaluriia = )))
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  მაისი 2013  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz