Ïðèâåòñòâóþ âàñ! Âû íàõîäèòåñü íà ñàéòå Fance.Ru. Íàø ñàéò ïîñâÿùåí òåìàòèêå Ñèñòåìà uCoz, PhotoShop, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, à òàêæå Èãðû äëÿ PC. Âû ìîæåòå ñêà÷àòü îáñîëþòíî ëþáîé ôàéë, êîòîðûé âàì ïîíðàâèòüñÿ. Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè âñå ÷òî íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ ñàéòà, åãî äèçàéíà è íå òîëüêî. Íà íàøåì ñàéòå óñòàíîâëåí îðèãèíàëüíûé äèçàéí è ðàñïîëîæåíèå áëîêîâ è ìîäóëåé ãäå âû áåç òðóäà íàéäåòå ÷òî èñêàëè. È íå çàáûâàåì ïðî àêòèâíûé ôîðóì ãäå âàì âñåãäà ïîìîãóò åñëè ó âàñ âîçíèêíóò âîïðîñû.  ìèíè ÷àòå òîëüêî êðàòêîå îáùåíèå, îáñóæäåíèå è ïîìîùü èäåò íà ôîðóìå, ãäå ñîçäàíû äëÿ ýòîãî ðàçäåëû. Äåðçàéòå ;)
2020-10-01, 10:47 PM
მთავარი » მასალის არქივი
2013-05-19 â 7:21 PMფოტოგრაფი – Elena Ayllon
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სურათები Ïðîñìîòðîâ: 616
ფოტოგრაფი მადრიდიდან – ელენა ეილონი (Elena Ayllon), ქმნის გასაოცარ, უცნაურ და ნამდვილად ცოცხალ ფოტოგრაფიულ ნამუშევრებს, რომლებიც სავსეა აუღწერელი გულწრფელობითა და სისუფთავით.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:19 PMცნობილი მომღერლების ენერგიის წყაროები
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სურათები Ïðîñìîòðîâ: 588
ფოტოგრაფმა ჰენრი ჰარგრივსმა გადაწყვიტა არაორდინალური სურათებით მიეპყრო ყურადღება. იგი ფოტოებს უღებს ის სასმელებსა და საკვებს, რომლებიც ცნობილი ადანმიანებისთვის ე.წ "ენერგიის წყაროს”წარმოადგენენ.მოდით ვნახოთ რომელი ცნობილი პიროვნება რითი მატებს თუ მატებდა ტონუსს საკუთარ თავს
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:18 PMსათამაშოები გადამუშავებული მასალისგან
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 567
გადამამუშავებელ კომნპანიაში "Ocean Sole” (ადგილმდებაროეობა:ნაირობი, კენია) მზადდება ფერად-ფერადი სათამაშოები რეზინისა და პლასტიკატისგან, რომელსაც ინდოეთის ოკეანის სანაპიროებზე პოულობენ. ჯული ჩარჩიკომპანიის სპიკერია და ამაყობს მისი თანამდებობით, რადგან საშუალება ეძლევა ყველას აუხსნას კომპანიის დადები...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:17 PMინტერნეტის ყველაზე გაბრაზებული კატა შემოქმედების მუზა გახდა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გასართობი Ïðîñìîòðîâ: 763
"არსებობს ორი ტიპის ადამინაი…მე მეზიზღება ორივე” – ყველაზე პოპულარული ლოზუნგი ინტერნეტის ახალი კატა მანიისა. ამის მიზეზია ახალი ინტერნეტ-სენსაცია – "მსოფლიოში ყველაზე გაბრაზებული კატა”, ზედმეტ სახელით Соус Тар-Тар, რომელიც გახდა არა მხოლოდ ყველაზე ცნობადი ინტერნეტ-მემი არამედ მრავალი შემოქმედის მუზა...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 7:16 PMყველაზე გრძელი ინგლისური სიტყვა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 621
ინგლისურ ენაში ყველაზე გრძელი სიტყვა შედგება 189 919 ასოსგან, ხოლო მის სრულიად წასაკიტხად ადამიანს სამ საათ ნახევარი ესაჭიროება. ეს სიტყვა არის ერთ-ერთი ორგანული ქიმიის ნაერთის სახელწოდება. ის სჰედგენილ;ია ორგანული ქიმიის სტანდარტების მიხედვით. ამ ნაერთის ყოველდღიური სახელწოდება ბევრად მოკლეა და დაა...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 6:40 PMცათამბრჯენი ქარის ტურბინებით
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 605
პეკინში ბაზირებულმა კომპანიამ Decode Urbanism Office-მა შეიმუშავა ინოვაციური ცათამბრჯენის დიზაინი, რომლის ექსტერიერი ათასობით ქარის ტურბინით იქნება დაფარული, შენობის ელექტროენერგიით მომარაგება შეუძლიათ.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:45 PMქართველები კოლუმბის მოგზაურობაში
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სასარგებლო Ïðîñìîòðîâ: 561
ასეთ სენსაციურ(ზოგისთვის არა) მასალას წავაწყდი და მინდა თქვენც გაგიზიაროთ.
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:43 PMShimizu Mega-City Pyramid – სამეცნიერო ფანტასტიკა თუ რეალობა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: გამოგონება Ïðîñìîòðîâ: 629
ბუნებრივია ყველა იცნობთ ეგვიპტის პირამიდებს, წიგნებიდან , ჟურნალებიდან , ინტერნეტიდან ან ტელევიზიიდან. თუ გიფიქრიათ იმაზე როგორი იქნებოდა ცხოვრება პირამიდაში? ალბათ არაკომფორტული, იმის გამო რომ კედლები ქვისგან არის აშენებული და ვენტილაცია პრაქტიკულად არ არსებობს, ისევე როგორც ფანჯრები. ახლა წარმოიდგ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:38 PMრას ამბობენ ცნობილი ქალები სექსზე? – 10 ციტატა
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: სურათები Ïðîñìîòðîâ: 566
საინტერესოა, რა აზრის არიან ცნობილი ქალბატონები სექსზე? ბევრი ყველაზე თამამი ვარსკვლავის ასევე თამამი განცხადება მოგვისმენია თუ წაგვიკითხავს ამ თემასთან დაკავშირებით. გთავაზობთ რამდენიმე ყველაზე ენამოსწრებულ გ...
Êîììåíòàðèåâ: 0
2013-05-19 â 5:35 PMჯონი დეპი ემბერ ჰერდის გულის მოგებას ცდილობს
Àâòîð: Gaigeinfo Êàòåãîðèÿ: ახალი ამბები Ïðîñìîòðîâ: 636
ჰოლივუდის მსახიობი ჯონი დეპი ქერათმიანი ლამაზმანის, ემბერ ჰერდის დაბრუნებას ცდილობს. წყვილმა ერთმანეთი ფილმ "რომის დღიურის" გადაღებებზე გაიცნო. შესაბამისად, სატრფოს გულის მოსაგებად, საკუთარ სახლში იმ ბარის ზუსტი ასლი შექმნა, რომელიც "რომის დღიურში" გამოიყენეს. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ 26 წლი...
Êîììåíòàðèåâ: 0
« 1 2 3 4 5 6 7 »
შესვლის ფორმა

ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ჩანაწერების არქივი
Ëó÷øèå, óíèêàëüíûå øàáëîíû äëÿ uCoz